پایان نامه اثربخشی برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری

پایان نامه اثربخشی برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری پایان نامه اثربخشی برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری

دسته : حسابداری

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2759 KB

تعداد صفحات : 152

بازدیدها : 922

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 7000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی میزان اثربخشی برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری

پایان نامه بررسی میزان اثربخشی برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری

 دارای 152ص وبا فرمت پی دی اف

چکیده :

برونسپاری، عبارت از واگذاری بخشی یا بخش هایی از فعالیت های داخلی سازمان به اشخاص حقیقی یا حقوقی بیرون از سازمان، در قالب یک قرارداد یا تفاهم نامه . این تحقیق، با بررسی دقیق میزان اثربخشی برونسپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی وتعیین و رتبه بندی میزان اثر بخشی آن، در این سه شرکت، بر اساس انتظارات و اهداف شش گانه ، استراتژیک ، مدیریتی ، تکنولوژیکی ، اقتصادی ، کیفیتی و مشتری مداری ، خواهد کوشید ،تصویری کلی از وضعیت و نتایج برونسپاری فعالیتها را در شرکتهای مذکور ، نشان دهد . در این تحقیق از روش کاربردی و توصیفی – تحلیلی، علّّی و از نوع پیمایشی استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونین ارشد شاغل در شرکتهای مزبور به تعداد 161نفر می باشد .به منظور بررسی و تعیین میزان اثربخشی برونسپاری در سه شرکت فوق از ابزار پرسشنامه و برای پاسخگویی به آن از طیف لیکرت استفاده شده ،همچنین بمنظور ،تجزیه و تحلیل داده ها، در سطح آمار توصیفی، از جدول ها ، نمودارها و تحلیل درصدی و در تحلیل استنباطی ، با استفاده از نتایج حاصل از پردازش آماری داده ها، ازنمودارها ی جعبه ای ، شاخ و برگ و هیستوگرام ، آزمون t وآزمون ناپارامتریك فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون نشان داد که بطور کلی ، اثربخشی برونسپاری در سه شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان رضوی وشمالی و جنوبی معنی دار است وهمچنین اهداف و انتظارات استراتژیکی و مدیریتی و مشتری مداری که در قالب سه فرضیه عنوان شده، تایید و انتظارات و اهداف اقتصادی ،تکنولوژیکی و کیفیتی نیز در قالب سه فرضیه رد و محقق نشده است.

واژه های کلیدی: برون سپاری فعالیتها ، میزان اثربخشی ، شرکت آب و فاضلاب

امروزه موضوعات بسیاری،مانند تقویت فشارهای رقابتی،مشکلات تجارت، محدودیت منابع ، پیچیدگیهای فنی و تخصصی شدن وظایف ، شتاب تغییرات محیطی ، تردید درباره آینده ،افزایش بیش از حد هزینه ها و بزرگ شدن بی اندازه بعضی از سازمانها و برخی ملاحضات قانونی، موجب شده ، سازمانها درباره مدلهای مدیریتی خود برای کسب مزیت رقابتی تجدید نظر کنند.

) خاکی و رشیدی1 ،2112, 232 (

در گذشته کلید موفقیت حجیم و عظیم بودن بود،ولی امروزه، اهمیت کیفیت بالا ،در حال افزایش است.یکی از راه حل های دست یافتن به این موفقیت ها، برون سپاری است .برونسپاری یکی از روشهایی است که می تواند منجر به کسب مزیت رقابتی و موفقیت سازمانها در دنیای کنونی باشد .

برونسپاری ،منجر به ایجاد آمادگی برای واکنش سریعتر در بهره گیری از فرصتهای زودگذر و کم ثبات در عصر حاضر می شود ) حاجی کریمی و جمالیه، 3187،23( .

فعالیتهای زیادی ، تا امروز برونسپاری شده اند که برخی از آنها موفقیت آمیز و برخی از آنها بدلیل شکست و عدم دستیابی به موفقیت به حالت قبل برگشته اند .بنابراین ،نمی توان ادعا کرد که برونسپاری به خودی خود سودمند است ، مگر اینکه از برونسپاری های صورت گرفته، ارزیابی بعمل آید.

در حقیقت ،یک ارزیابی دقیق و علمی که نقاط ضعف و قوت ، راههای بهبود و اصلاح و میزان تحقق اهداف و همچنین تصویری از وضعیت فعالیتهای برونسپاری شده ، را نشان دهد ، ضرورتا، می بایست صورت می گرفت ، لذا ، این تحقیق در راستای دستیابی به همین اهداف و ارائه بازخوری دقیق از وضعیت برونسپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری استانهای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی که چندین سال است ، به برونسپاری فعالیتهای خود اقدام نموده اند ، سعی نموده تا تصویری کلی از وضعیت کنونی ارائه نماید، تا مبنایی برای تصمیم گیری های بعدی در این شرکتها باشد

Amir Reza Khaki and Sadra Rashidi

1-2- بیان مسئله:

امروزه ،کاهش هزینه ها به همراه بالا بردن کیفیت خدمات و محصولات برای شرکتها از اهمیت ویژه ای، برخوردار است. یکی از ابزار های دستیابی به این امر برون سپاری است.برون سپاری ابزاری برای تقسیم مخاطرات وریسکهای سرمایه گذاریها و کسب و کار است ، در برون سپاری در واقع شرکت می تواند با تشکیل یک سبد برای حوزه های مختلف فعالیتهای کسب و کار خود و انتخاب پیمانکاران مختلف واگذاری و برون سپاری فعالیتهای سازمان ،ضمن کاهش هزینه و استفاده از سرمایه و نیروی شرکتهای دیگر، ریسکهایی ،از جمله ریسک ناتوانی فناوری ،دانش فنی و مهارت را نیز کاهش دهد ،به علاوه ،برون سپاری شرکت را قادر می سازد، تا هزینه های آتی را با انتخاب رقابتی ترین قرارداد مناقصه ،پایین نگه دارد )کوك و همکاران 3، 2115 ،431(

   انچه در برون سپاری مهم است ،انتخاب فعالیت جهت برون سپاری است.همانگونه گه تام پیترز می گوید :آنچه را که بهتر از سایر سازمانها انجام می دهید، برای خود نگه دارید و سایر فعالتهای سازمان را برون سپاری کنید. برون سپاری، پدیده ای جدید نیست ،ولی اجرای برون سپاری موفق هم کار راحتی نیست ، برای این منظور لازم است ، نگاه متفاوتی به سازمان خود داشته باشیم ، بنظر برخی از مدیران، یکی از سخت ترین کارها تغییر رویه هایی است که در حال حاضر از نظر سایر افراد سازمان موفقیت آمیز بنظر می رسد)پرویزیان ،دهقان، 3188،1(

نکته مهم دیگر ، در راستای دستیابی به اهداف برونسپاری، این موضوع است که چه فعالیتهایی در چه حوزه هایی برونسپاری و چه فعالیتهایی را خود شرکت انجام دهد ، آیا برونسپاری فعالتها توانسته این موضوع را محقق کند . چه بسا ، مسئله ای که و با توجه به گذشت چند سال ازبرونسپاری های انجام شده، اکثر مدیران نیز با آن روبرو هستند ، استفاده از برون سپاری نیست ، بلکه تعیین خدمتی و فعالیتهایی است که باید برون سپاری شود ) منشی زاده ،دوست اربابی،84،5(

ممکن است ، واگذاری نا بجای وظایف یک حوزه منجر به کاهش بهره وری و یا نا همسویی با اهداف شرکت نیز باشد، در راستای بررسی همین موضوعات مطروحه است که شرکتها می بایست به نوعی

F . L. Cooke, J. Sheen. and A. Mcbride

مهندسی مجدد پیرامون برونسپاری بپردازند ،شرکت هایی که اقدام به مهندسی مجدد می کنند، غالباً درمی یابند که برونسپاری، مزایا و اهدافی را که در پی آن هستند، حاصل خواهد کرد .

)چشم براه و مرتضوی ،3186، 12(

از سویی دیگر ،مدیران سازمانهای امروزی، جهت ارزیابی عملکرد بخشهای پیرو خود و سنجش میزان تحقق اهداف آن به ارزیابی فعالیتهای کاری خود، گرایش زیادی نشان می دهند . برآیند نهایی ارزیابی عملکرد، اطلاعات است ، از این اطلاعات می توان به عنوان مبنایی برای بازخورد ، دریافت پاداش ، آموزش ، بهبود و بازسازی و طرحریزی نیروی انسانی، بهر ه جست )مورهد و گریفین 3، 3188،222(

این مسئله مهم است که مشخص شود که آیا برونسپاری خدمات ، توانسته است ، اهداف از پیش تعیین شده و انتظارات از برون سپاری فعالیتها را محقق سازد و به عبارتی برونسپاری تا چه میزان منجر به اثر بخشی در اهداف تعریف شده ، گردیده است   و در صورتیکه این پروزه در این حوزه ، همسو با منافع و اهداف شرکت ، باشد ، ادامه و گسترش و راهکارهای بهبود ارائه شود ودر صورتیکه اثر مثبتی ببار نیاورده باشد، در خصوص ادامه روند برونسپاری تجدید نظر و یا اقدامات اصلاحی بعمل آید.

با توجه به تاکید ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه ، مبنی بر ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و کوچک سازی شرکت ها و موسسات ،شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ، نیز اقدام به برون سپاری برخی از فعالیتهای خود در قالب های قراردادهایی به بخش خصوصی و پیمانکاران در امورهای تابعه خود ،در سراسر استان ، نموده اند ، که در این تحقیق ، محقق بدنبال تعیین میزان اثر بخشی ، برونسپاری فعالیتها ، در سه شرکت فوق می باشد .

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

در راستای تاکید ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و کوچک سازی شرکت ها و موسسات، شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی ،اقدام به برون سپاری برخی از فعالیت های خود ، در قالب های مختلف ، به بخش خصوصی ، نموده اند .برای دستیابی به اهداف مثبت برونسپاری و تضمین پیاده سازی موفق پیاده سازی این استراتژی در این شرکتها ، می بایست ،حال که چند سالی از اجرای این پروزه در این شرکتها ، می Moorhead & Griffin

گذرد ، به بررسی میزان اثر بخشی آن در فعالیتهای مختلف ، اقدام نماید ، چرا که در یک برون سپاری موفقیت آمیز بودن ،بستگی ، به آگاهانه بودن تصمیم ، دارد و جزعی و دقیق بودن اطلاعات در دسترس مدیریت ، می تواند، نتایج بهتر و بهینه ای در راستای تحقق اهداف سازمان را محقق کند.

)بصیرت نیا: 3183 ،78(

این در حالی است که بررسی و ارزیابی کیفیت برون سپاری های صورت گرفته، غالباً به صورت کلی بوده و بر اساس ماهیت کار آنان مورد بررسی قرار نگرفته است .

علیرغم گذشت چند سال از برون سپاری گسترده فعالیتها در حوزه های مختلف شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی ، به بخش خصوصی و دفاتر پیشخوان دولت ، ابهام و خلاء ناشی از میزان اثر بخشی پیاده سازی برونسپاری ، کاملا ،محسوس است و می طلبد که موضوع در غالب طرح تحقیقاتی و مطالعاتی از پروژه های برون سپاری ، صورت گیرد ، تا در نهایت با استفاده از نتایج بررسی و تحلیل میزان تحقق اهداف در فعالیتهای برون سپاری شده ، بتوان اقدامات لازم رادرادامه فرآیند مذکور انجام و بسوی برنامه ریزی آگاهانه تر برای تحقق حداکثری اثر بخشی در فعالیتهای آتی حرکت نمود .  

این تحقیق، با بررسی دقیق میزان اثربخشی پیاده سازی برونسپاری در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی وتعیین و رتبه بندی میزان اثر بخشی در این سه شرکت بر اساس انتظارات و اهداف شش گانه،   استراتژیک ، مدیریتی ، تکنولوژیکی ، اقتصادی ، کیفیتی و مشتری مداری ، خواهد کوشید ،تصویری کلی از وضعیت و نتایج برونسپاری فعالیتها را در شرکتهای مذکور ، نشان دهد و پس از تحلیل نتایج و معرفی شرکت موفق بکوشد تا انگیزه و موجبات شناسایی و بسط شیوه های و تجربیات موفق ، مورد استفاده در شرکت را برای سایر شرکتها فراهم آورد و همچنین   در ارتقآء اثر بخشی در پروژه های پیش رو در زمینه پیاده سازی موفق برون سپاری ، این شرکتها را یاری و با بازخور نتایج آن به هدایت درست اجرای پروژه در مراحل بعدی کمک کند.

چرا که با توجه به گستردگی ارائه خدمات و حساسیت آن و حرکت شرکتهای آب و فاضلاب در این مسیر و با عنایت به استراتژی های بالاسری ، در صورت عدم بررسی میزان اثربخشی پیاده سازی برونسپاری و عدم اطلاع از نتایج اجرای آن ، با بی اطلاعی ممکن است ، مسیری نادرست طی شود ،

پس کنکاش پیرامون این موضوع ، موجب تلاش در مسیر تحقق اهداف و پایه ای برای برنامه ریزی ها و تصمیمات بعدی ، در مسیر افزایش اثر بخشی ،خواهد بود

1-4- اهداف تحقیق

. با توجه به موضوع و برون سپاری اکثر فعالیت های در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، اهداف تحقیق به شرح ذیل بیان می شود

1-4-1-هدف اصلی:

- تعیین میزان اثر بخشی برون سپاری فعالیتها ، در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی

، شمالی و جنوبی

1-4-2-اهداف فرعی:

 • بررسی میزان اثربخشی برون سپاری فعالیتها، درشرکتهای آب وفاضلاب استانهای خراسان رضوی،شمالی و جنوبی ، برانتظارات و اهداف استراتژیکی

 • بررسی میزان اثر بخشی برون سپاری فعالیتها ،درشرکتهای آب وفاضلاب استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، برانتظارات واهداف مدیریتی  

 • بررسی میزان اثر بخشی برون سپاری فعالیتها ، درشرکتهای آب وفاضلاب استانهای خراسان رضوی،شمالی و جنوبی،برانتظارات و اهداف تکنولوژیکی

 • بررسی میزان اثر بخشی برون سپاری فعالیتها، درشرکتهای آب وفاضلاب استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ، بر انتظارات واهداف اقتصادی

 • بررسی میزان اثربخشی برون سپاری فعالیتها، درشرکتهای آب وفاضلاب استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ، بر انتظارات واهداف کیفیتی  

 • بررسی میزان اثر بخشی برون سپاری فعالیتها، درشرکتهای آب وفاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی بر انتظارات و اهداف مشتری مداری

 • رتبه بندی اثر بخشی برون سپاری فعالیتها، بر اساس اهداف و انتظارات شش گانه در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی

 • 5-فرضیه های تحقیق:

1-5-1-فرضیه اصلی:

برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ، اثر بخش بوده است.

1-5-2-فرضیات فرعی:

فرضیه 2- اثر بخشی انتظارات و اهداف استراتژیکی ، ناشی از برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی از متوسط ،بیشتر است.

فرضیه 1- اثر بخشی انتظارات و اهداف مدیریتی ، ناشی از برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی از متوسط، بیشتر است.

فرضیه 4- اثر بخشی انتظارات و اهداف تکنولوژیکی ، ناشی از برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی از متوسط ، بیشتر است.

فرضیه 5- اثر بخشی انتظارات و اهداف اقتصادی ، ناشی از برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی از متوسط ، بیشتر است.

فرضیه 6- اثر بخشی انتظارات و اهداف کیفیتی ، ناشی از برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی از متوسط ، بیشتر است

فرضیه 7- اثر بخشی انتظارات و اهداف مشتری مداری ، ناشی از برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی از متوسط، بیشتر است.

1-6-متغیرها:

الف( متغیرمستقل این تحقیق عبارتند از:

   برون سپاری فعالیتها  

ب( متغیر وابسته این تحقیق عبار تند ا ز:

میزان اثر بخشی اهداف و انتظارات در شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی ، بشرح ذیل:

 • اهداف و انتظارات استراتژیکی :

تمرکز براهداف اصلی شرکت، بهبود کنترل و نظارت و دستیابی به منابع بیشتر خدمات

 • اهداف و انتظارات مدیریتی :

دستیابی مدیران به زمان بیشتر ،کاهش وظایف کم اهمیت مدیران ،اداره کردن آسان وظایف دشوار 3- اهداف و انتظارات تکنولوژیکی :

دستیابی به ایده های نو ،کسب دانش و مهارتهای فنی جدید

4- اهداف و انتظارات اقتصادی :

بهبود جریان نقدینگی ،کاهش تعداد نیروی انسانی و کاهش هزینه های نیروی انسانی و عملیاتی 5- اهداف و انتظارات کیفیتی:

کاهش زمان ارائه خدمات ،بهبود کیفیت خدمات ،بهبود تجهیزات وامکانات ،قابلیت اطمینان بالاتر ،بهبودمسئولیت پذیری

6- اهداف و انتظارات مشتری مداری : رضایت مشتریان

1-7- چهارچوب مفهومی تحقیق :

در مجموع ،و پس از بررسی پژوهشهای مشابه و پس از شناسایی شاخصهای مطرح در بحث عملکرد حوزه مشترکین در شرکت آب و فاضلاب و بمنظور هدایت مسیر تجزیه و تحلیل و با عنایت به فرضیات تحقیق چهارچوب مفهومی ذیل جهت این پژوهش تدوین گردید

 • روش تحقیق:

         روش توصیفی – تحلیلی، علّّی پس از وقوع، مورد توجه محقق قرار گرفت و با توجه به تقسیم بندی تحقیقات علمی از نظر هدف ، پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی می باشد.

انجام تحقیق توصیفی از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات را می توان به کتابخانه ای، مشاهده ای و پیمایشی تقسیم کرد. در این تحقیق روش پیمایشی ، جهت گرد آوری اطلاعات، استفاده شده است، لذا آن را می توان، در زمره تحقیق های میدانی، قرار داد.

در تحلیل استنباطی ، با استفاده از نتایج حاصل از پردارش آماری داده ها ، سوالات و فرضیات براساس روش های آماری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت تحلیل داده ها با استفاده ازنمودارها ی جعبه ای ، شاخ و برگ و هیستوگرام ، آزمون t وآزمون ناپارامتریك فریدمن، استفاده می کنیم.

1-9- جامعه آماری:

به تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل، دارای یک صفت مشخصه باشند، گفته می شود که در این تحقیق شامل مدیران و معاونین ارشد شاغل در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی

، شمالی و جنوبی می باشد.

1-11-قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق

قلمرو موضوعی : بررسی میزان اثربخشی برونسپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی

قلمرو مکانی : شامل شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی،می باشد قلمرو زمانی : این پژوهش در شش ماهه اول سال 31 صورت خواهد گرفت 1-11- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی:

پژوهشهای داخلی :

بربند و همکاران) 1381( طی این تحقیق در شرکت توزیع برق مشهد، پس از ارائه دیدگاه و چشم انداز مناسب از شرکتهای توزیع، به تبیین شرایط خصوصی و برونسپاری فعالیتها پرداخته و طی نه مرحله با شناخت و طرح جامع برونسپاری و با ارائه تجزیه و تحلیل مناسب ،راهکارهای عملی برای اجرای این طرح و حل مشکلات مربوطه، تدوین گردیده است .

تحقیق دیگری ، توسط دکتر مسعود منشی زاده و مهندس میر دوست اربابی با عنوان شناسایی فعالیتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی در شرکت آب منطقه ای با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، در شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان،با هدف شناسایی فعالیتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی انجام گرفته است . )منشی زاده ،دوست اربابی، 3184(

در تحقیق ارائه شده به توسط اکرمی و کریمی با عنوان برون سپاری، بررسی مطالعات منتخب در زمینه های مختلف و ارائه چارچوب نظری و روش سیستماتیک و یک مطالعه موردی به مرور جامع مطالعات انجام شده در ابعاد و جنبه های مختلف مساله برون سپاری، پرداخته و ملاحظات و نیازمندیهای سازمانی و فرآیند ها و فعالیتهای لازم برای برون سپاری را مورد بررسی ،قرار می دهد. در انتها نیز به بررسی مساله تصمیم گیری، در مورد برون سپاری برخی فعالیت ها در یک سازمان دولتی، به عنوان مطالعه موردی، پرداخته شده است)اکرمی ،کریمی ،3185(

در تحقیقی که با موضوع ارائه مدلی سیستماتیک، جهت شناسایی و تعیین استراتژی فعالیتهای قابل برون سپاری ارائه شده ،سعی بر شناسایی مدلی مناسب برای کلیه فرایندهای قابل برون سپاری بوده و ماتریسی ساده ای را نیز بر اساس مدل کلی تحقیق ارائه میکند که منجر به شناسایی فعالیت های قابل برون سپاری خواهد شد. برای کاربردی بودن پژوهش فوق، نتیجه در شرکت های مخابراتی بررسی شده است.

) شهیدی، محمدیان, یاری ، 3186(

در مطالعه ای موضوع بازنگری ساختار تشکیلاتی شرکت آبفا مشهد ، با محوریت برونسپاری تصدی ها با بهره گیری از تئوریهای مدیریتی الزامات قانونی، مطالعه تجارب کشورهای توسعه یافته و نیز تجربه 21 ساله در صنعت آبفا ،پروژه بازنگری ساختار تشکیلاتی شرکت را با هدف متناسب سازی آن با نیازهای سازمانی و محیطی و با محوریت برون سپاری تصدی ها و تمرکز زدایی به مدیران ارشد شرکت پیشنهاد نموده است.)اقبالی، 3188(                                                                

تحقیق دیگری با عنوان "اثرات برونسپاری بخش اتفاقات و عملیات شرکت برق اهواز در کاهش هزینه ها " انجام شده که نتیجه حاصله از این تحقیق ، البته با احتساب منابع انسانی و صرفه جویی زمانی، 4136 در صد در کاهش هزینه های آشکار و پنهان بوده است. )دانشی و دیگران، 3187(

در مقاله ای دیگربا عنوان برون سپاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط که توسط طالبی ودیگران، ارائه شده، محققین سعی نموده اند با پرداختن به برخی از فعالیتها در کسب و کارهای کوچک و تحلیل نتایج آن به شناسایی مفاهیم ،تاریخچه و ماهیت فعالیتهای واگذار شده در این بخشها و تفاوت آن با کسب و کارهای بزرگ بپردازند. )طالبی ودیگران،88(

در مقاله ای که با موضوع چارچوبی برای تصمیم گیری برون سپاری راهبردی )مطالعه موردی :تعیین راهبردهای تامین مجموعه های تولیدی بدنه خودرد سمند ( توسط الفت و دیگران، ارائه شده چارچوبی برای برونسپاری شامل 5 معیار تصمیم 11 سناریو و 8 راهبرد ارائه شده که بر اساس آن می توان در مورد انتخاب راهبرد مناسب، تامین عناصر زنجیره ارزش یک شرکت تولیدی تصمیم گیری کرد.

)لعیا الفت ودیگران،83(

در تحقیق صورت گرفته ، بررسی اثر استفاده از استراتژی برونسپاری بر بهره وری بانکداری صورت گرفته و هدف این مطالعه اثبات وجود یا عدم وجود چنین اثری بر روی بهره وری شعب اقتصاد نوین استان مازندران بوده که نهایتا مدل حاصل از این تحقیق بیانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین برونسپاری انجام شده در این بانک و اجرای بهره وری می باشد .)بصیرت نیا،83(

در تحقیق دیگری با عنوان راهبرد برون سپاری ،فواید ،مشکلات و چالشها که توسط روح ا... خداوردی و احسان زهره بجنوردی به بررسی موضوع برون سپاری و تعریف و بیان زیر ساختهای موثر بر آن می پردازد ،همچنین مزایا و مشکلات برون سپاری بررسی شده و در انتها چهارچوبی جهت برون سپاری خدمات ارائه می شود. )خداوردی روح ا...،زهره بجنوردی احسان: 3183(

در مقاله ای دیگر با عنوان میزان اثر بخشی طرحهای برون سپاری دانشگاه آزاد به عنوان یک نهاد فرهنگی )مطالعه موردی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ( محققین به بررسی میزان اثر بخشی در این واحد دانشگاهی پرداخته ، که منتج به آن شده که برون سپاری باعث سرعت انجام کار ،کنترل بهترفعالیت ها، افزایش کیفیت خدمات ،استفاده از مهارت فنی و آزاد شده سرمایه شده است. )حسینی و رحیمی:31( در مقاله ای دیگر ارائه شده با عنوان تبیین نقش استراتژی برون سپاری بر بهره وری سازمان ، محققین ، به، بررسی میزان تاثیر استراتژی برون سپاری بر مولفه های بهره وری در سطح شعب بانک اقتصاد نوین استان مازندران پرداخته اند که نهایتا مشخص شد ، برون سپاری تاثیر معنا داری بر اجزای بهره وری ندارد ، ولی ارتباطات مثبت بین اجزای بهره وری مشاهده گردید .)مدهوشی ودیگران،31(

در تحقیقی دیگر ارائه شده، با عنوان بررسی عوامل کلیدی موفقیت در برون سپاری استراتژیک به منظور تعیین متدولوژی مطلوب ، روی عوامل کلیدی که منجر به نتایج موفقیت آمیز متدولوژی برون سپاری می شود ،تمرکز و با استفاده از نتایج گذشته در خصوص چرخه و متدولوژی های برون سپاری، نسبت به ارائه متدولوژی جدید اقدام گشته است .)مزده و دیگران،31(

در پزوهشی دیگر، با عنوان بررسی عوامل موثر بر برون سپاری موفق بر اساس شاخص هزینه در صنعت آب ، شناخت عوامل موثر بر برون سپاری موفق در یکی از شرکتهای آب و فاضلاب بر اساس شاخص کاهش هزینه مشخص ، بررسی شده و نهایتا عواملی مانند انعطاف پذیری شرکت پیمانکار ،فراهم آوردن امکانات مالی و بهبود زمان انجام پروژه ،دارای بیشترین تاثیر شناسایی شدند.

)کاظمی ،فرخ نیا 3131(

در تحقیق دیگری، با عنوان خصوصی سازی بر بال فنآوری و چابک سازی در شرکت آب و فاضلاب ، که توسط فرامرز دهقانی و ماندانا شایق، ارائه شده ، نگاهی اجمالی به وضعیت اجرای خصوصی سازی در وزارت نیرو و صنعت آب و فاضلاب کشور و تحلیل مشکلات پیش روی آن، انجام گرفته است.

)دهقانی ،شایق :3131(

در تحقیق دیگری نویسنده سعی نموده، تا اثر اجرای هر چه موفق تر برونسپاری بر فعالیتهای سازمانی دانشگاههای منتخب را مورد سنجش قرار دهد و در نهایت مدل ساختاری بدست آمده، نشان داده که اجرای هر چه موفقتر برونسپاری ،موجب بهبود فعالیتهای سازمانی در جامعه آماری شده است .)نوکورانی ،سبحانی ،3131( پژوهشهای خارجی:

کیت بوردن و همکاران، تاکید زیادی بر رشد مداوم برونسپاری بر بار رکودی اخیر کرده اند ،برونسپاری به واسطه کاهش هزینه ها ،دسترسی بهتر به بهترین روشها و آخرین تکنولوژی روز دنیا ،امری ضروری است ،در این مقاله ،مراحل کلیدی دخیل در موفقیت پروژه های برونسپاری و راههای جلوگیری از مشکلات را بررسی کرده اند .)کیت بورد و همکاران 3:2111(

رودریگویز و روبینا ، تاثیر برونسپاری بر اولویتهای رقابتی ،مثل کاهش هزینه ،بهبود کیفیت ،انعطاف پذیری ،افزایش سود دهی و زمان تحویل، را بررسی می کند ،یافته ها نشان می دهد که برونسپاری بر کاهش هزینه ها موثر است و همچنین انعطاف پذیری و سود دهی را افزایش می دهد و در زمان تحویل پاسخگویی به مشترکین را بهبود می بخشد. )رودریگویز و روبینا 2،2114(

کوك و همکاران ،فعالیتهای اصلی و حاشیه ای و همچنین مزایا و ریسکهای برون سپاری را بررسی می کنند ،یافته های تحقیق، نشان می دهد که سازمانها ،فعالیتهایی را برای مزیت رقابتی شرکت که حیاتی هستند ،در داخل انجام می دهند و فعالتهایی را که تاثیر کمتری بر عملکرد سازمان دارند، به تامین کنندگان خارج از سازمان واگذار می کنند .)کوك و همکاران1 :2115(

طبق نتایج تحقیق بالو و همکاران ،از عوامل موثر بر یک برونسپاری موفق ،می توان به وجود رابطه ی دو طرفه بر مبنای مشارکت میان سازمان دریافت کننده و واگذار کننده برون سپاری به طوری که یک رابطه برد – برد میان آنها ایجاد شود ،اشاره کرد .مشارکت همراه با تحقیق و توسعه ،موجب دسترسی به منابع علمی جدید ،نوآوری های علمی مستمر ،خلق دانش و کاهش هزینه های داخلی سازمان خواهد شد.

)بالو و همکاران4 ،2118(

گوالد و دیبرن، نقش ریسکها و مزایای درك شده از سوی مدیران ارشد را به عنوان عوامل تعیین کننده ی تصمیم به برون سپاری فرآیند های کسب و کار بررسی کردند . نتایج این بررسی نشان می دهد که ریسکها و مزایای در ك شده ،عوامل مفیدی برای پیش بینی مفهوم برون سپاری فرآیند های کسب و کار هستند. )گوالد و دیبرن5 ،2113(

کرتی شاردا در تحقیق خود ،تحت عنوان "وضعیت برونسپاری سازمانها و عملکرد سازمانی " به این نتیجه رسیده اند که برونسپاری شرکتها منجر به بهبود عملکرد شده و کاهش ، افزایش استخدام ، افزایش

                                        

3- Kit Barden , Barlow Lyde &Gilbert

2- Rodriguez T.F.E., Robaina V.P

1- F . L. Cooke, J. Sheen. and A. Mcbride

 • Baloh, Peter & Jha,S. & Awazu Y

 • Gewald, H. & Dibbern, J

مشتریان ، افزایش فرآیند های پیشنهادی و رضایت کامل عملکرد سازمانی را مورد تایید و نهایتا برونسپاری را اثر بخش می داند. )کرتی شادرا3،2133(

ویمر و سورینگ، نیز در تحقیقات خود ،سئوالاتی مانند چرا برونسپاری را انجام دهیم؟کدام فعالیتها باید برونسپاری شوند؟چطور ما باید فعالیتهای برونسپاری شده را هدایت و کنترل نماییم؟معیارهای اساسی برونسپاری چه هستند؟ را عنوان کرده و به بررسی آن پرداخته اند.)مدهوشی،3133(

آسف و همکاران در تحقیق خود با عنوان "عوامل موثر بر تصمیم گیری برون سپاری خدمات تعمیرات و نگهداری در دانشگاههای عربستان سعودی" پس از بررسی ،به این نتیجه رسیدند که بطور کلی مدیریت کیفیت و عوامل استراتژیک ،ارزش مهمی در برونسپاری خدمات در دانشگاههای این کشور داشته و مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری برونسپاری خدمات تعمیر و نگهداری در دانشگاههای کشور عربستان اینگونه شناسایی شده اند : افزایش سرعت اجرا ، بهبود کیفیت مورد نیاز و به اشتراك گذاری ریسک با پیمانکاران. )آسف و دیگران2 ،2131 (

در تحقیق دیگری با عنوان "سنجش پیشرفت ارزش در سازمانهای برونسپاری ،ابعاد مالی ، یادگیری و رشد ،فرآیند های کسب و کار داخلی و ابعاد مشتری مداری مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج حاکی از، تحقیق، این بوده است که برونسپاری در برخی از سازمانها ، نتایج منفی به همراه دارد ، که این نتایج منفی بیشتر مربوط به یادگیری و رشد و در زمینه ابعاد دانش و مشتری مداری ، کاهش رضایت مشتریان ، می باشند. )سریتیکا و سانگامیترا1،2133(

 • 12-تعریف واژه های کلیدی:

برونسپاری ، اثربخشی ، فعالیت

1-12-1-تعاریف نظری واژه ها :

- برون سپا ری :

مبانی نظری برون سپاری، به مفهوم هزینه معامله، بر میگردد. این مفهوم برای نخستین بار توسط کواس در سال 3317 مطرح وسپس با تئوری هزینه معاملات ویلیامسون در سال 3375 احیا شده است.                                   

3- Sharda, K

2- S. Assaf, A-M. Al-Hammad, M.A. Hassanain, A. Al-Nehmi

1- Srithika, T.M., Sanghamitra, B

برون سپاری از ترکیب دو واژه «[1]Outside» و «[2]Resourcing» تشکیل شده و به طور کلی به کالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان های بیرونی اشاره دارد .ترتیباتی که در آن یک واحد دولتی با یک ارائه دهنده بیرونی خدمت برای یک دوره مستمر، برای ارائه خدمات مشخصی که هزینه آن توسط واحد پرداخت می شود، قرارداد می بندد. )دبیر خانه تحقیقات کاربردی وزارات بهداشت، 3182،81(

- اثربخشی:

بنا به تعریف « اثر بخشی، درجه و میزانی است که بوسیله آن سازمانها به اهداف مورد نظر خود، دست یابند » ) دفت، پارسائیان ، اعرابی ،3174: 31 (.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید